Inhoud: Autodoc Club – Gebruiksvoorwaarden van het platform
 • Inleiding
 • § 1 Registratie
 • § 2 Aangeboden diensten
 • § 3 Terbeschikkingstelling van het platform
 • § 4 Gebruik van het platform
 • § 5 Aansprakelijkheid
 • § 6 Plichten van de gebruiker en aansprakelijkheid met betrekking tot de geplaatste inhoud
 • § 7 Geen aansprakelijkheid voor advies of aanbevelingen
 • § 8 Vrijstelling van aansprakelijkheid
 • § 9 Handelsmerken en industriële eigendomsrechten van Autodoc
 • § 10 Looptijd en beëindiging
 • § 11 Blokkering
 • § 12 Gegevensbescherming
 • § 13 Contractwijzigingen
 • § 14 Online geschillenbeslechting: Informatie overeenkomstig artikel 14, lid 1, van de Verordening 2013/524/EU betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen
 • § 15 Beslechting van consumentengeschillen: Informatie volgens § 36 van de Duitse wet inzake beslechting van consumentengeschillen (VSBG)
 • § 16 Slotbepalingen
Autodoc Club - Gebruiksvoorwaarden voor het platform
Inleiding

AUTODOC SE, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlijn ("Autodoc") exploiteert onder het domein https://club.autodoc.nl/ een platform ("platform") dat gebruikers in staat stelt, de gegevens van hun voertuigen in de vorm van een "online dagboek" te beheren en op te vragen.

Natuurlijke personen en rechtspersonen ("gebruikers") kunnen naar dergelijke diensten op het platform zoeken en aanbevelingen en advies over deze diensten ontvangen.

De volgende gebruiksvoorwaarden ("gebruiksvoorwaarden") gelden voor het gebruik van dit platform door de gebruikers.

§ 1 Registratie
 • 1.1 Voor gebruik van alle functies van dit platform is gratis registratie van de gebruiker vereist. Dit betekent dat de gebruiker instemt met deze gebruiksvoorwaarden.
 • 1.2 Uitsluitend natuurlijke personen die meerderjarig en handelingsbekwaam zijn (echter met uitsluiting van bijv. gezinnen of echtparen), rechtspersonen en vennootschappen kunnen zich registreren. Wanneer een bedrijf zich als gebruiker registreert, garandeert de persoon die de registratie uitvoert, dat hij of zij gemachtigd is het bedrijf te vertegenwoordigen.
 • 1.3 Gebruikers die reeds een account hebben op https://www.autodoc.nl/ hoeven zich niet apart op het platform https://club.autodoc.nl/ te registreren. De inloggegevens van https://club.autodoc.nl/ kunnen automatisch worden gebruikt als inloggegevens op het platform https://club.autodoc.nl/ via de single sign-on-procedure.
§ 2 Aangeboden diensten

Via het platform biedt Autodoc de mogelijkheid tot het beheer en onderhoud van de voertuighistorie op basis van de door de gebruikers verstrekte gegevens.

De gebruiker kan "dagboekaantekeningen" maken tijdens het gebruik van het platform. De gegevens omvatten zowel de persoonsgegevens van de gebruiker als de gegevens van het voertuig. Het platform beschikt over een gestructureerd online gegevensbeheersysteem voor een voertuig met overzichten voor o.a. de reparatie van een voertuig, een planning voor vervanging van onderdelen of het verloop van de olieverversing.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om voertuigdocumenten in de vorm van foto's en scans op het platform op te slaan.

Het platform is een persoonlijk bijgehouden "dagboek", dat enkel door de betrokken gebruiker kan worden ingezien en niet openbaar toegankelijk is.

Autodoc heeft video's op het platform geïntegreerd die op YouTube zijn opgeslagen en op het platform kunnen worden afgespeeld.

Autodoc gebruikt de API-services van YouTube voor weergave van de video's op het platform.

Door het openen en afspelen van de video's gaat de gebruiker akkoord met de Servicevoorwaarden van YouTube (https://www.youtube.com/t/terms).

§ 3 Terbeschikkingstelling van het platform
 • 3.1 Autodoc zal elke commercieel redelijke inspanning leveren om het platform foutloos en zonder onderbrekingen aan de gebruiker ter beschikking te stellen en om de foutloze overdracht van declaraties of andere gegevens door en aan de gebruiker voor de duur van hun gebruik van het platform te garanderen. Autodoc is niet verplicht om bepaalde functionaliteiten van het platform te garanderen, in het bijzonder met betrekking tot de beschikbaarheid van het platform.
 • 3.2 Autodoc exploiteert het platform en de daarmee samenhangende beschikbare diensten ten behoeve van een groot aantal gebruikers en stelt daarom de algemeen verstrekte versie van het platform ter beschikking van de gebruiker. Voor zover een wijziging van het platform of van andere diensten een wijziging van deze gebruiksvoorwaarden vereist, is § 13 van toepassing.
 • 3.3 Autodoc is gerechtigd, zijn geaffilieerde bedrijven en eventuele andere onderaannemers in te schakelen bij de uitvoering van diensten onder of in verband met de gebruiksvoorwaarden.
§ 4 Gebruik van het platform
 • 4.1 Het onderwerp van de gebruikersovereenkomst is de terbeschikkingstelling van het platform door Autodoc. De gebruiker maakt een persoonlijke gebruikersaccount aan die voor andere gebruikers of openbaar niet zichtbaar is.
 • 4.2 Na registratie verleent Autodoc de gebruiker toegang tot het platform via een gebruikersaccount met het gebruik van inloggegevens. De gebruiker moet zijn inloggegevens te allen tijde geheim houden en Autodoc onmiddellijk informeren wanneer deze kennis heeft genomen van onbevoegde toegang.
 • 4.3 De gebruiker dient handelingen, die de veiligheid van het Autodoc-platform in gevaar kunnen brengen, te vermijden en mag geen informatie of gegevens opvragen die de software van het platform storen en geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware overdragen.
§ 5 Aansprakelijkheid
 • 5.1 Voor zover het bij gebruikers om consumenten gaat (§13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)), zijn aanspraken op schadevergoeding - behalve in geval van debiteursverzuim of onmogelijkheid van prestatie waarvoor de exploitant van de website verantwoordelijk is - uitgesloten in geval van eenvoudig nalatig plichtsverzuim door de exploitant van de website of zijn plaatsvervangende agenten of werknemers, tenzij de schending een verplichting betreft, waarvan de nakoming een fundamentele voorwaarde is voor de goede uitvoering van de gebruikersovereenkomst en op de naleving waarvan de gebruiker redelijkerwijs mag vertrouwen. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van de exploitant van de website en zijn plaatsvervangers is de aansprakelijkheid van de exploitant van de website beperkt tot de grootte van de schade die normaliter te voorzien was op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.
 • 5.2 Voor zover het bij gebruikers om ondernemers gaat (§14 BGB), zijn schadeclaims - ongeacht de rechtsgrond - op basis van eenvoudige nalatigheid van de exploitant van de website of zijn plaatsvervangers uitgesloten, tenzij de schending een verplichting betreft, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de gebruikersovereenkomst en op de naleving waarvan de gebruiker redelijkerwijs mag vertrouwen. Behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van de exploitant van de website en zijn plaatsvervangers is de aansprakelijkheid van de exploitant van de website beperkt tot de grootte van de schade die normaliter te voorzien was op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst.
 • 5.3 De aansprakelijkheidsbeperking volgens paragrafen 5.1 en 5.2 geldt niet (i) voor zover de aansprakelijkheid niet kan worden beperkt of uitgesloten onder het toepasselijke recht, in het bijzonder in overeenstemming met de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (ProdHaftG), (ii) in geval van opzet of grove nalatigheid, (iii) in geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid als gevolg van eenvoudige nalatigheid, (iv) in geval van kwade opzet en (v) in geval van niet-nakoming van een overeengekomen garantie.
§ 6 Plichten van de gebruiker en aansprakelijkheid met betrekking tot geplaatste content
 • 6.1 Autodoc respecteert het intellectuele eigendom van derden en vraagt zijn gebruikers hetzelfde te doen.
 • 6.2 De gebruiker zal er zorg voor dragen dat hij/zij door het plaatsen van content geen rechten van derden schendt (bijv. schending van auteurs- en merkrechten, schending van persoonlijke rechten, schending van de wet op mededinging).
 • 6.3 Met het oog op een wettig en correct gebruik van het forum van de Autodoc Club is de publicatie van bijdragen en andere content in de volgende gevallen verboden (deze lijst is niet volledig):
  • Publicatie van persoonsgegevens van derden, zoals bijvoorbeeld naam, adres, beroep, telefoonnummer of e-mailadres.
  • Publicatie van e-mailcorrespondentie, briefwisseling en andere individuele schriftelijke communicatie onder voorbehoud van vertrouwelijkheid op het forum van de Autodoc-club.
  • Publicatie van racistische, pornografische, voor minderjarigen schadelijke, geweld verheerlijkende of anderszins illegale of immorele bijdragen en/of het linken naar overeenkomstige webinhoud op het internet.
  • Overtreding van geldende wetten of het aanzetten tot overtredingen van de wet of het linken naar overeenkomstige bijdragen of content.
  • Publicatie van onware verklaringen van feiten, beledigingen of andere lasterlijke content, of algemeen gebruik van het forum van de Autodoc Club op een ongepaste (obscene, agressieve, provocerende, enz.) wijze.
  • Publicatie van bijdragen en andere content die de indruk zouden kunnen wekken dat de auteur een medewerker van AUTODOC SE is.
  • Het plaatsen van foto's en video's zonder voorafgaande toestemming van alle afgebeelde personen voor publicatie in het forum van de Autodoc Club.
  • Elke vorm van commercieel gebruik van de forums van de Autodoc Club, in het bijzonder door middel van reclame voor of links naar producten of diensten buiten het Autodoc-netwerk.
  • Het plaatsen van zoekopdrachten of andere bijdragen die rechtstreeks verband houden met handel of een dienst buiten het Autodoc-netwerk.
 • 6.4 Autodoc heeft het recht de door de gebruiker geplaatste content te verwijderen of te deactiveren, indien deze inbreuk maakt op de rechten van derden of indien derden aanspraken doen gelden op grond van een inbreuk op rechten, waarvan de gegrondheid niet duidelijk kan worden uitgesloten.
 • 6.5 Autodoc is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, volledigheid, betrouwbaarheid, aard en kwaliteit van de content die door gebruikers wordt geplaatst. Deze representeren geen meningsuiting van Autodoc. Autodoc neemt de content van gebruikers uitdrukkelijk niet over als de zijne.
 • 6.6 Indien Autodoc kennis krijgt van een mogelijke schending van rechten door de inhoud van de gebruiker, zal het de gebruiker hiervan onverwijld schriftelijk hiervan op de hoogte brengen.
§ 7 Geen aansprakelijkheid voor advies of aanbeveling

Voor zover op dit platform een advies of een aanbeveling wordt gegeven, is Autodoc niet verplicht de schade te vergoeden die voortvloeit uit het opvolgen van het advies of de aanbeveling, onverminderd de aansprakelijkheid die voortvloeit uit een contractuele relatie, een onrechtmatige daad of enige andere wettelijke bepaling.

§ 8 Vrijstelling van aansprakelijkheid

De gebruiker verklaart hierbij Autodoc, de met Autodoc verbonden ondernemingen en de werknemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders en plaatsvervangers van Autodoc en/of de met Autodoc verbonden ondernemingen op eerste verzoek schadeloos te zullen stellen voor en te zullen vrijwaren tegen vorderingen of aanspraken van welke aard dan ook van derden op basis van of in verband met content die de gebruiker opslaat, publiceert en/of verzendt in het kader van de diensten van Autodoc, of die worden gemaakt op basis van het gebruik van de diensten of op basis van schendingen van deze gebruiksvoorwaarden of van rechten van derden door de gebruiker. In elk geval omvat dit ook redelijke juridische kosten.

§ 9 Handelsmerken en industriële eigendomsrechten van Autodoc

De gebruiker erkent dat alle rechten op content en branding, met inbegrip van handelsmerk-, patent-, auteurs- of licentierechten, of andere rechten of vergelijkbare rechtsposities met betrekking tot de gebruiker uitsluitend aan Autodoc toebehoren en deze niet zal gebruiken, noch verwijzingen naar het eigendom van Autodoc zal verwijderen zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Autodoc. In het bijzonder mag de gebruiker het handelsmerk Autodoc niet gebruiken, noch de software kopiëren, wijzigen, bewerken of er afgeleide versies van bouwen, of trachten de broncode ervan te achterhalen, sublicenties ervan verkopen of toewijzen, dan wel rechten op de software overdragen of claimen. Voor alle duidelijkheid: het bovenstaande is niet van toepassing op de eigen content van de gebruiker.

§ 10 Looptijd en beëindiging
 • 10.1 De overeenkomst voor de accountregistratie wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.
 • 10.2 De gebruiker kan de overeenkomst voor de accountregistratie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen. Autodoc kan de overeenkomst voor de accountregistratie opzeggen met een opzegtermijn van twee weken. Het recht om de overeenkomst wegens gegronde redenen op te zeggen zonder opzegtermijn blijft onverlet. Autodoc kan de overeenkomst voor de accountregistratie zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen indien:
  • de gebruiker bij de registratie onjuiste of onvolledige informatie verstrekt,
  • de gebruiker herhaaldelijk andere contractuele verplichtingen schendt en de schending van de verplichtingen niet staakt, zelfs na hiertoe door Autodoc te zijn verzocht.
 • 10.3 Wanneer Autodoc de overeenkomst heeft opgezegd, heeft de gebruiker geen aanspraak op het aanmaken van een nieuw account, ook niet onder een andere naam of benaming.
 • 10.4 Elke opzegging moet schriftelijk gebeuren. Opzeggingen per e-mail gelden als schriftelijk.
§ 11 Blokkering

Autodoc heeft het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, het gebruik van het platform door de gebruiker geheel of gedeeltelijk te blokkeren indien uit feiten blijkt dat de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden heeft geschonden of indien een dergelijke blokkering noodzakelijk is vanwege wettelijke vereisten of om een mogelijke wettelijke schending te onderzoeken.

§ 12 Gegevensbescherming

Het gebruik van de diensten van Autodoc is vrijwillig. Het volledige gebruik van het internetplatform https://club.autodoc.nl/ is echter niet mogelijk zonder opgave van de persoonsgegevens of door opgave van anoniem gemaakte gegevens.

Autodoc zal voldoen aan alle geldende relevante bepalingen inzake gegevensbescherming. Er zal geen overdracht aan andere gebruikers plaatsvinden. Verdere informatie over de aard en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van de vereiste persoonsgegevens zijn te vinden in het privacybeleid.

§ 13 Contractwijzigingen

De versie van de gebruiksvoorwaarden die van kracht is op het ogenblik van de totstandkoming van de gebruikersovereenkomst maakt deel uit van de gebruikersovereenkomst tussen de gebruiker en Autodoc. De momenteel geldende versie van de gebruiksvoorwaarden kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van Autodoc via https://club.autodoc.nl/services/algemene-voorwaarden. Autodoc heeft echter het recht om de gebruiksvoorwaarden met werking voor de toekomst te wijzigen. Autodoc zal de gebruiker hiervan vier weken vóór de geplande inwerkingtreding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden schriftelijk in kennis stellen. De gewijzigde versie van de gebruiksvoorwaarden is van toepassing wanneer binnen deze periode geen bezwaar wordt gemaakt of de gebruiker op voorhand akkoord gaat met de wijzigingen oftewel uitdrukkelijk of door actief gebruik van de service. Wanneer de gebruiker schriftelijk bezwaar maakt tegen de veranderingen binnen de aankondigingstermijn (een e-mail is voldoende), wordt de gebruikersovereenkomst voortgezet met toepassing van de voorgaande gebruiksvoorwaarden. Het recht van de gebruiker en Autodoc op beëindiging van de overeenkomst blijft onverlet.

§ 14 Online geschillenbeslechting: informatie overeenkomstig Artikel 14, lid 1 van de Verordening 2013/524/EU betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dat te vinden is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ons bedrijf is in principe niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

§ 15 Beslechting van consumentengeschillen: informatie volgens § 36 van de Duitse wet inzake beslechting van consumentengeschillen (VSBG)

Wij nemen niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken. Niettemin vereist de juridische situatie dat wij u doorverwijzen naar een bevoegde arbitragecommissie voor consumentenzaken: Universalschlichtungsstelle des Bundes Zentrum für Schlichtung e.V., Strassburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Duitsland; tel.:+49 (0) 7851 / 795 79 40; fax: +49 (0) 7851 / 795 79 41; e-mail: [email protected]; website: www.verbraucher-schlichter.de.

§ 16 Slotbepalingen
 • 16.1 Voor zover het bij gebruikers om ondernemers (§14 BGB) gaat, geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Dit geldt uitsluitend voor verbruikers voor zover geen dwingende wettelijke bepalingen (zoals bepalingen inzake consumentenbescherming) van het recht van de staat, waar de consument gewoonlijk zijn residentie heeft, daarmee in strijd zijn.
 • 16.2 De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst is Berlijn, op voorwaarde dat de contracterende partijen handelaren zijn of de gebruiker geen algemene bevoegde plaats van jurisdictie in Duitsland of een andere EU-lidstaat heeft, of hun vaste residentie naar het buitenland heeft verplaatst nadat deze gebruiksvoorwaarden van kracht zijn geworden, of hun woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de rechtszaak wordt aangespannen.
 • 16.3 Indien één of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, laat dit de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden onverlet. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen gelden wettelijke bepalingen voor zover deze bestaan.